Archiv

AZZS ČR se stala účastníkem projektů Evropského sociálního fondu v ČR, EU "Operační program lidské zdroje a zaměstnanost".

Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00006

Charakteristika hlavních cílů projektu: Cílem je zlepšit kulturu bezpečí na pracovišti s ohledem na sociální dialog. Dílčími cíli jsou: diagnostické šetření, vytvoření vzdělávacích programů zaměřených na znalosti a dovednosti nezbytné pro předcházení vzniku násilí na pracovištích, rozpoznávání násilí a stresu na pracovištích, praktické dovednosti pro zvládání krizové komunikace a násilí na pracovištích, zaměřené jednak na management, jednak na samotné zdravotnické pracovníky. Dále vyškolení pracovníků v uvedené problematice, návrh vhodných organizačních opatření a vytvoření zásahových týmů odborníků, kteří budou na jednotlivých pracovištích připraveni poskytnout odbornou pomoc při vzniku incidentu. Cílem je vytvořit akreditovaný kurz, který bude použit v tomto projektu a dále po menších úpravách i v jiných resortech. O projektu více »


Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických organizacích působících v oblasti zdravotnictví

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00031

Charakteristika hlavních cílů projektu: Hlavním cílem projektu je prohloubení profesně kvalifikačních dovedností zdravotnických pracovníků (dále jen ZP) v souladu s principy dalšího kontinuálního vzdělávání, zvýšení úrovně komunikačních dovedností, zvládnutí obecně manažerských a IT znalostí. Projekt zlepší regionální dostupnost celoživotního vzdělávání ZP, doplní a rozšíří nabídku celoživotního vzdělávání v souladu s platnou legislativou. Cílem projektu je zvýšení adaptability a výkonnosti cílové skupiny v souvislosti s probíhajícími změnami v sektoru zdravotnictví, zajištění dostatku odborně kvalifikovaných ZP. K naplnění cílů projektu budou využity současné na trhu existující vzdělávací programy a kurzy pro ZP, které reflektují současnou poptávku zjištěnou sektorovými analýzami a dotazníkovými šetřeními u cílové skupiny. O projektu více »


INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Projekt „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ (dále jen IS IZS) je projektem v oblasti informačních a komunikačních technologií, jehož cílem je systémová modernizace technologií a činností v rámci příjmu tísňového volání a operačního řízení na operačních střediscích základních složek integrovaného záchranného systému (PČR, ZZS krajů a HZS ČR).

Střechový projekt Národního informačního systému IZS

Projektem vytváří jednotnou úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizuje technologie pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému.

Základním cílem tohoto projektu je prokazatelné snížení následků mimořádné události (MU) – méně mrtvých, zraněných, menší škody na majetku a vyšší uchráněná hodnota při těchto událostech, a to tam, kde při MU zasahuje současně více složek IZS. Typickými příklady takových zásahů jsou např. požáry a dopravní nehody. Závažnost následků MU je nepřímo úměrná času od jejího vzniku do zahájení zásahu potřebné složky IZS.

Občan – účastník nebo svědek MU především potřebuje možnost o této události informovat a jeho informace musí být kvalitně vytěžena. Na stranu druhou je nutné, aby všechny potřebné složky IZS zahájily svou činnost neprodleně a při vlastním zásahu postupovaly v součinnosti.

Více informací k projektu NIS IZS naleznete zde: http://is-izs.izscr.cz/