SPIS

Systém psychosociální intervenční podpory (SPIS)

SPIS

Systém psychosociální intervenční podpory je etablován v resortu zdravotnictví již několik let. Systém SPIS vychází z principů CISM (critical incident stress management) a zahrnuje dvě složky - peer podporu a intervenční službu.

  1. Peer podpora - psychosociální podpora zdravotníkům, kteří byli konfrontováni s  profesními situacemi psychicky nadlimitně zátěžového charakteru, jichž se v praxi vyskytuje značné množství. Nedílnou součástí této podpory je v indikovaných případech také umožnění vystřídat pracovníky při jejich nadlimitním psychickém zasažení po události mimořádného charakteru.
  2. Intervenční podpora - první psychická pomoc, kterou poskytují interventi. Jedná se o vyškolené zdravotnické pracovníky, poskytující v indikovaných situacích první psychickou pomoc příbuzným a blízkým pacienta, či pozůstalým, jevícím známky akutní stresové reakce.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo za podpory Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti JEP, z.s., Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Asociace klinických psychologů ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Metodické doporučení pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví. Jeho smyslem je především podpora a posílení personální stabilizace v resortu u poskytovatelů lůžkové, ambulantní péče a u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.

Jedná se o formu péče o zaměstnance dle zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, Část 10, §224 Péče o zaměstnance. Metodické doporučení sjednocuje podmínky pro nastavení a poskytování psychosociální podpory v resortu zdravotnictví, systém vzdělávání pracovníků - poskytovatelů této podpory, vymezuje základní pojmy i pravidla. Materiál vychází z několikaletého pilotního ověřování tohoto druhu podpory v ČR a mnohaletých zahraničních zkušeností.

SPIS je odborně zaštiťován odborným garantem, který celostátně zastupuje SPIS a je klinickým psychologem; jeho hlavní náplň je reprezentování systému na pracovních jednáních s dalšími subjekty, při komunikaci s odbornými organizacemi a zařízeními. Garantuje činnost SPISu jako celku. Zasazuje se o propagaci systému a jeho využití ve zdravotnických zařízeních a na záchranných službách.

Dále v systému SPIS pracují dva odborní garanti SPIS, kteří na základě svého odborného vzdělání a pracovních zkušeností metodicky a odborně vedou krajské koordinátory a další poskytovatele při organizování a poskytování psychosociální podpory; zodpovídají a podílejí se na přípravě a dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků v rámci SPIS.

Koordinátor pro ČR - podporuje a odborně organizuje činnost krajských koordinátorů SPIS, spolupracuje s garanty systému SPIS a NCO NZO.

Krajský koordinátor – v každém kraji je k dispozici krajský koordinátor (SPIS), jenž vede seznam peerů a interventů ve svém kraji a v případě potřeby psychosociální podpory je na vyžádání nápomocen s jejím organizováním a poskytováním.

 

Peer je zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost absolvováním certifikovaného kurzu „Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům – strategie zvládání psychicky náročných situací“. Peer poskytuje individuální nebo skupinovou podporu zejména po profesně nadlimitní zkušenosti, kterou zdravotnický pracovník prožil. Zachovává mlčenlivost o všech skutečnost, které se dozvěděl během výkonu své profese. Cílem peer podpory je normalizace akutní stresové reakce, uzavření nadlimitní události a pochopení reakce organismu na stres.

Intervent je zdravotnický pracovník, který získal zvláštní odbornou způsobilost absolvováním certifikovaného kurzu certifikovaného kurzu „První psychická pomoc ve zdravotnictví – intervenční péče poskytovaná sekundárně zasaženým“. První psychická pomoc je poskytována na místě události, kde došlo ke vzniku akutní stresové reakce v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb člověku, ke kterému má zpravidla sekundárně zasažený emoční vazbu (příbuzní, pozůstalí pacienta). Může se však jednat také o svědky tragické události, nezraněné účastníky a laické zachránce. První psychická pomoc je zaměřena na podporu sekundárně zasažených při vážné změně zdravotního stavu (včetně umírání a smrti), v první fázi zármutku, truchlení a poskytování podpory při dalších traumatických událostech. Současně napomáhá snížit riziko nesprávného pochopení situace ze strany blízkých v kritických situacích spojených s péčí o pacienta a přispívá ke snížení rizika komunikačních bariér mezi zdravotnickým týmem a blízkými pacienta. První psychická pomoc je indikována lékařem, či jiným členem zasahujícího zdravotnického týmu a odehrává se v přímé souvislosti s jeho prací nebo zásahem a je poskytována vždy se souhlasem zasaženého.

Vzděláváním zdravotnických pracovníků – peerů a interventů bylo pověřeno Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno. Zajišťuje a organizuje nejen certifikované kurzy pro základní přípravu u obou dovedností, ale i návazné vzdělávání.

V současné době je SPIS zaveden a plně využíván skoro všemi krajskými ZZS a začíná se rozšiřovat do lůžkových zdravotnických zařízení, kde je potřeba psychosociální podpory více než zřejmá a meziroční stoupající počty intervencí jsou zcela jasným důkazem.