Aktuálně

ZZS SčK zapsána do seznamu znaleckých ústavů.

15. 03. 2013

ZZS SčK je tak první zdravotnickou záchrannou službou v České republice, která tímto prestižním rozhodnutím disponuje. Tím, že stát vyhověl žádosti o zapsání naší organizace do seznamu znaleckých ústavů, potvrdil jednak vysokou odbornou erudici jejích pracovníků a vyjádřil především důvěru v kompetentnost tohoto pracoviště.

Zařazení organizace do seznamu znaleckých ústavů však představuje pro zdravotnickou záchrannou službu především zvýšenou odpovědnost pro nové rozšířené pole působení v oblasti znaleckých aktivit, neboť s rostoucím důrazem na práva pacientů a jejich ochranu zároveň roste počet soudních sporů či smírčích řízení z titulu odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb za škodu na zdraví či z titulu ochrany osobnosti, jakož i řízení trestněprávních. Nezastupitelnost a vysoké požadavky na znalecké posouzení jednotlivých kauz vyžaduje právě vysokou odbornost znalců, jejichž znalecké posudky jsou často základem pro rozhodování soudů o osudech pacientů i zdravotnických pracovníků, což právě ZZS SčK bez výhrad splnila.

Role znaleckých ústavů je pak umocněna i tím, že právě znalecké ústavy mnohdy poskytují posudky revizní, proti jiným znaleckým posudkům dříve podaných, ať již v řízeních před civilními či trestními soudy.